Obchodné podmienky

obchodné spoločnosti
GRAND COROPRATION, s.r.o.
so sídlom v Moravskej Ostrave, 28. října 186/30, PSČ 702 00
identifikačné číslo: 60747617,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, vedeného Krajským súdom v Ostrave oddiel C., vložka 40145
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.látky-galanteria.sk 

I. Úvodné ustanovenie

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.latky-galanteria.sk. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.latky-galanteria.sk je GRAND CORPORATION, s.r.o. so sídlom 28. října 186/30, 702 00, Moravská Ostrava, IČO: 60747617, DIČ: CZ60747617.
 2. Obchodní podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. 
 3. Veškeré zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb. občianskym zákonníkom v platnom znení (ďalej len NOZ) a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa).
 4. Pro účely týchto obchodných podmienok sa v súlade s NOZ považuje za spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak jedná (ďalej len kupujúci alebo spotrebiteľ).
 5. Obchodní podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. 

 II. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Smluvní vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou, ktorej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky.
 2. Všetky prezentácie tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 NOZ sa neuplatňuje.
 3. Pro objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávku, ktorá obsahuje najmä informácie o:
  - objednávanom tovaru
  - spôsobu úhrady kúpnej ceny objednávaného tovaru a údaje o požadovanom spôsobe doručenia tovaru
  - nákladoch spojených s dodaním tovaru.
 4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, keď z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je možné objednaný tovar kupujúcemu dodať.
 5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky e-mailom.
 6. Uzavretie kúpnej zmluvy bez dohodnutia všetkých ich náležitostí stanovených v NOZ je v zmysle ustanovenia § 1726 NOZ vylúčené. Predávajúci ďalej v súlade s ustanovením § 1740 ods. 3 NOZ vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.
 7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.
 9. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok odovzdať tovar kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, kupujúcemu vzniká záväzok tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
 10. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, že sa s obchodnými podmienkami detailne zoznámil, bol na ne dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení zoznámiť. 

 III. Špecifikácia tovaru, cena tovaru a platobné podmienky

 1. Označení tovaru a opis jeho hlavných vlastností je u každého tovaru uvedený priamo v e-shope.
 2. Cena tovaru je u každého tovaru uvedená priamo v e-shope. Táto cena je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov.
 3. Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovar uvedený v e-shope v čase odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.
 4. Společně s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 5. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nižšie uvedenými spôsobmi:
  - v hotovosti na adrese Kojetínská 4269, Prostějov
  - bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (platba u zálohových faktúr), číslo účtu v EUR: 2801950232/2010, vedený u FIO banky.
 6. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 (siedmich) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pri bezhotovostnej platbe je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu s uvedením variabilného symbolu platby (číslo zálohovej faktúry). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 7. Prodávající je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky podľa čl. II ods. 5, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 NOZ sa neuplatňuje. 

 IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ust. § 1837 NOZ, nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.
 2. Ak nejde o prípad uvedený v ods. 1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 NOZ od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu: GRAND CORPORATION, s.r.o., Kojetínská 4269, 796 01 Prostějov, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho eshop@grandcorporation.cz

 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený najneskôr do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.
 4. Predávajúci platbu za tovar vrátane nákladov na dodanie tovaru (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania predávajúcim ponúkaný) vráti kupujúcemu do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu preukázateľne odoslal.
 5. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 7. Pokiaľ je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

 V. Preprava a dodanie tovaru

 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Další práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. 

VI. Práva z chybného plnenia

 1. Právo a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ).
 2. Prodávající zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určená podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
  d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, či miere
  e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych prepisov.
 3. Ustanovenia uvedená v ods. 2 tohto článku obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 4. Nároky kupujúceho z vád tovaru vrátane spôsobu vybavenia reklamácie sa riadi príslušnými ustanoveniami NOZ.
 5. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
 6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 7. Další práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy riadne zoznámil, na tento bol dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s ním oboznámiť. 

VII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Prodávající nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 3. Mimosoudní vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 2. Kupující súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
 3. Kupující súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 4. Kupující berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 5. Zpracováním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 6. Osobní údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 7. Kupujúca potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  b) požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

IX. Doručovanie

 1. Kupujúcemu môže byť doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

X. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. V zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 a ustanovenia § 20d a nasl. zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, oznamuje predávajúci, že subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu, na ktorý sa môže spotrebiteľ obrátiť, je Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http: //www.coi.cz. Česká obchodná inšpekcia vybavuje návrhy na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 4. Kontaktní údaje predávajúceho:
  Adresa pre doručovanie: GRAND CORPORATION, s.r.o., Kojetínská 4269, Prostějov, 796 01.
  Adresa elektronickej pošty: eshop@grandcorporation.cz.
  Telefón: +420 734 202 290.
 5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 7.10.2021.