Ochrana osobných údajov

Spoločnosť GRAND CORPORATION, s.r.o, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu metraz-galanterie.cz, prehlasuje, že všetky informácie o zákazníkoch sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 101 / 2000Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Účelom spracovania osobných údajov je predovšetkým plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, vedenie stavu vášho zákazníckeho účtu, dodanie tovaru a plnenie zákonných povinností plynúcich zo zodpovednosti za vady (prípadné reklamácie). Tieto informácie slúžia výhradne pre vnútornú potrebu predávajúceho a nie sú poskytované tretím osobám s výnimkou poskytnutia nutných informáciu dopravcovia pre uskutočnenie dopravy.

Informácie o zákazníkoch obsahujú: meno, priezvisko, adresu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, v prípade podnikateľských subjektov obchodný názov, sídlo, IČO, DIČ.

Zákazník môže požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy predávajúceho písomne ​​na adresu prevádzky spoločnosti GRAND CORPORATION, s.r.o. alebo na kontaktný e-mail. Potrebné kontaktné údaje sú k dispozícii v sekcii kontakt.